ยินดีต้อนรับสู่ www.ndath.com สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล นายกสมาคม - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช นุกูลกิจ นายกอาวุโส - รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์ อุปนายกสมาคม  - ทนายธนดล  เพชรบุรีกุล  อุปนายกสมาคม - ดร.กำธร เพียเอีย เลขาธิการ -  คุณนาวิน  จูบิดา รองเลขาธิการ-พ.ต.ต.หญิง สุวิมล ธรรมหรรษากุล เหรัญญิก- อาจารย์ชูพงษ์ อัจจาธร ประชาสัมพันธ์-คุณอารีรักษ์ แซ่อึ้ง นายทะเบียน-คุณเพ็ญนภา ศิริจันทร์ ปฏิคม - ครูมานิตย์ รัตนะแก่นจันทร์-คุณนราธิป ปรีชากรณ์วงศ์-คุณขวัญใจ ตรีทรัพย์ กรรมการสมาคม รวม 13 คน ...ขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) : สนธ.
Niti Dhammahansa Association (Thailand) : NDA
มีฐานะเป็น "นิติบุคคล" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำควบคุมดูแลเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กยูทูปไลน์แอปพลิเคชั่น
ตามคำสั่งสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)  ที่ 1/2564  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2564
เครือข่าย
พันธมิตร
free counters
แผนภูมิการบริหารองค์การ : สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)